Компанийн түүх

2001 ОНД

2001

GS Housing нь 100 сая юанийн хөрөнгөөр ​​бүртгүүлсэн.

2008 ОНД

Began to involve the temporary construction market of engineering camp, main product: Color steel movable houses, steel structure houses, and establish the first factory: Beijing Oriental construction international steel structure co,ltd.

Инженерийн баазын түр барилгын зах зээлийг татан оролцуулж эхэлсэн бөгөөд үндсэн бүтээгдэхүүн: Өнгөт ган хөдлөх байшин, ган хийцтэй байшин, анхны үйлдвэрээ байгуулж эхэлсэн: Бээжин Дорно дахины барилгын олон улсын төмөр хийц ХХК.

2008 ОНД

Participated in the earthquake relief activities in Wenchuan, Sichuan,China and completed the production and installation of 120000 sets transitional resettlement houses(10.5% of total projects)

БНХАУ-ын Сычуань мужийн Вэнчуань хотод болсон газар хөдлөлтийг арилгах ажилд оролцож, 120000 иж бүрдэл шилжилтийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн байшин (нийт төслийн 10.5%) үйлдвэрлэж, суурилуулж дуусгасан.

2009 ОНД

Undertake the previous capital Parade Village project.

GS Housing компани нь Шэньян хотын 100,000 м2 төрийн өмчийн үйлдвэрийн газрыг ашиглах эрхийн тендерт амжилттай оролцсон.Shenyang үйлдвэрлэлийн баазыг 2010 онд ашиглалтад оруулсан бөгөөд Хятадын зүүн хойд зах зээлийг нээхэд бидэнд тусалсан.

2009 ОНД

GS Housing had successfully bid for the right to use 100000 m2 of state-owned industrial land in Shenyang. The Shenyang production base was put into operate in 2010 year and helped us to open the North-east market in China

Өмнөх нийслэл Парад тосгоны төслийг хэрэгжүүлэх.

2013 ОНД

Established the professional architechtural design company, ensured the accuracy and privacy of the project design.

Архитектурын дизайны мэргэжлийн компанийг байгуулж, төслийн дизайны үнэн зөв, нууцлалыг баталгаажуулсан.

2015 ОНД

GS Housing came back to the North market of China depend on the new design products: Modular house, and started to build Tianjin production base.

GS Housing нь Хятадын хойд зах зээлд буцаж ирж, шинэ загварын бүтээгдэхүүн болох модульчлагдсан байшингаас хамаарч, Тяньжин хотын үйлдвэрлэлийн баазыг барьж эхлэв.

2016 ОНД

Built Guangdong production base and occupied South market of China, GS housing became the  bellwether of the South market of China.

Гуандун үйлдвэрлэлийн бааз барьж, Хятадын өмнөд зах зээлийг эзэлсэн GS орон сууц нь Хятадын өмнөд зах зээлийн хонх болсон.

2016 ОНД

GS housing started to enter the international market, projects throughout Kenya, Bolivia, Malaysia, Sri Lanka, Pakistan ... and participated in various exhibitions.

GS орон сууц олон улсын зах зээлд гарч эхэлсэн бөгөөд Кени, Боливи, Малайз, Шри Ланка, Пакистан даяар төслүүд ... янз бүрийн үзэсгэлэнд оролцов.

2017 ОНД

With the announcement of the establishment of xiong'an New Area by the China State Council, GS Housing also participated in the construction of Xiong'an, including Xiong'an builders house (more than 1000set modular houses), resettlement housing, high-speed construction...

Хятадын Төрийн Зөвлөл Шион Ань шинэ бүсийг байгуулснаа зарласнаар GS Housing компани мөн Шион-ань хотын барилга угсралтын ажилд оролцож, Шюн-ань хотын барилгачдын байшин (1000 гаруй багц модульчлагдсан байшин), нүүлгэн шилжүүлэх орон сууц, өндөр хурдны барилгын ...

2018 ОНД

Established the professional modular house research institute to provide the guarantee for the renewal and development of modular houses.up to now, GS housing has 48 national innovation patents.

Модульчлагдсан байшинг шинэчлэх, хөгжүүлэх баталгааг хангах зорилгоор мэргэжлийн модульчлагдсан байшингийн судалгааны хүрээлэнг байгуулсан. Өнөөг хүртэл GS орон сууц нь үндэсний 48 инновацийн патенттай.

2019 ОНД

Jiangsu production base was on building and put into operation with 150000 m2, and Chengdu Company, Hainan company, engineering company, international company, and Supply Chain Company were successively established.

Жянсу үйлдвэрлэлийн баазыг 150000 м2 талбайтай барьж ашиглалтад оруулж, Ченду компани, Хайнань компани, инженерийн компани, олон улсын компани, Нийлүүлэлтийн сүлжээ компанийг дараалан байгуулжээ.

2019 ОНД

 Build assembly training camp to support the 70th parade village project of the China.

Хятадын 70 дахь парад тосгоны төслийг дэмжих зорилгоор угсралтын бэлтгэлийн бааз байгуулна.

2020 ОНД

GS housing group company was established,that marks GS Housing became the collectivized operation enterprise officially. And Chengdu factory was started to build.

GS хаусинг групп компани байгуулагдаж, GS Хаусинг албан ёсоор хамтын ажиллагаатай аж ахуйн нэгж болсон.Тэгээд Чэнду үйлдвэр баригдаж эхэлсэн.

2020 ОНД

GS housing participated in the construction of Pakistan MHMD hydropower project, which is a major breakthrough in the development of GS housing international projects.

GS house нь Пакистаны MHMD усан цахилгаан станцын төслийн бүтээн байгуулалтад оролцсон нь GS орон сууцны олон улсын төслүүдийг хөгжүүлэхэд томоохон нээлт болсон юм.

2020 ОНД

GS housing take the social responsibility and participate in the construction of Huoshenshan and Leishenshan hospitals, 6000 sets of flat-pack houses are needed for the two hospitals, and we supplied almost 1000 set flat-pack houses. May the global epidemic will end soon.

GS орон сууц нь нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлаж, Хуошэньшань, Лэйшэньшань эмнэлгүүдийн бүтээн байгуулалтад оролцож, хоёр эмнэлэгт 6000 иж бүрдэл орон сууц шаардлагатай бөгөөд бид бараг 1000 иж бүрдэл орон сууц нийлүүлсэн.Дэлхий нийтийг хамарсан тахал удахгүй дуусах болтугай.

2021 ОНД

On June 24, 2021,  GS housing Group attended the "China Building Science Conference and Green Smart Building Expo (GIB)" , and launched the new modular house- Washing houses

2021 оны 6-р сарын 24-нд GS house Group нь "Хятадын Барилгын Шинжлэх Ухааны Хурал, Ногоон Ухаалаг Барилгын Экспо (GIB)"-д оролцож, шинэ модульчлагдсан байшин-Угаалгын байшинг танилцууллаа.